Om CC Tech ApS

CC Tech ApS står bag og driver Studieretning.dk i og uden for Danmarks grænser. Studieretning.dk’s hensigt er at udbyde en service der kan give et overblik over studieretninger.

Om produktet

Studieretning.dk fungerer ved at kunden opretter en studieretning. Derefter indsættes fag og regler i administrationsdelen. Kundens brugere kan derefter tilgå disse studieretninger og lave kombinationer udfra de opstillede regler. Dette kan ske på kundens egen hjemmeside eller som en underside af studieretning.dk.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser på studieretning.dk er angivet i danske kroner og er ex. moms. Studieretning.dk forbeholder sig ret til med 45 dages varsel at ændre priserne. Abonnement på Studieretning.dk opkræves årligt og fornyes automatisk. Skal Abonnementet opsiges skal dette varsles 3 måneder før fornyelsen.

E-mail udsendelse

CC Tech ApS forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’Afmeld'-linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar

Brugen af Studieretning.dk foregår helt på eget ansvar og CC Tech ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. CC Tech ApS gør naturligvis sit bedste for at sikre, at kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. Alle sider kører på SSL-krypterede forbindelser, for at forebygge at uvedkommende får adgang til data. CC Tech ApS er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for CC Tech ApS’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. CC Tech ApS hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. CC Tech ApS’s maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen. CC Tech ApS fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenser af brug eller fejlagtig brug af Studieretning.dk. Følgende handelsbetingelser er gældende for anvendelse af CC Tech ApS, herunder ved anvendelse af Studieretning.dk systemet, software, abonnementsløsning, bestilling og eventuel køb af ydelser fra CC Tech ApS

Automatisk betaling

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at CC Tech ApS, må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (hvert år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på månedsdagen aftalen er indgået og sættes i gang ved fremsendelse af faktura. CC Tech ApS er berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode og ekstra service omkostninger.

Opdateringer og driftsstabilitet

CC Tech ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. CC Tech ApS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne. Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af CC Tech ApS, eller kunden. Opsigelse kan ske med minimum 3 måneders varsel inden abonnementsperiodens udløb, hvorefter aftalen ophører til abonnementsperiodens udløb. Aftale kan opsiges med 3 måneders varsel fra CC Tech ApS side.

Fortrydelsesret

Kundebetalinger kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre der forligger anden skriftlig aftale.

Behandling af oplysninger herunder personlige oplysninger.

CC Tech ApS har behov for at indsamle, registrere og behandle person- og firmaoplysninger med henblik på brug til fakturering og andre administrative formål. De informationer kunden importerer/indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand. Oplysningerne kan dog bruges i statistisk øjemed uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Registrerede oplysninger om kunden opbevares i 5 år, efter kunden har opsagt alt samarbejde med CC Tech ApS – Dette af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes. I overensstemmelse med Persondataloven, vil CC Tech ApS som dataansvarlige, give enhver der begærer det, meddelelse om hvorvidt, der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om: Hvilke oplysninger der behandles. Behandlingens formål. Hvem der måtte modtage oplysningerne. Hvorfra oplysningerne stammer. En registreret bruger kan til enhver tid over for CC Tech ApS gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og CC Tech ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret med byretten i København som første instans.

Generelle oplysninger


Juridisk navn: CC Tech ApS
Cvr. nr.: 35232095
Post adresse: Strandgade 96, 1401 København
E-mailadresse: hej@studieretning.dk